La Comissió de Coordinació Pedagògica de l’IES Joan Ramis i Ramis, fent ús de les competències atribuïdes en l’article 58 del  Decret 120/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el reglament orgànic dels instituts d’educació secundària, ROC:

d) Proposar al claustre, per a l’avaluació i l’aprovació, els projectes curriculars d’etapa, els aspectes docents del projecte educatiu i de la programació general anual, i les modificacions dels ja establerts, ...

Reunida en sessió ordinària el 5 de juny de 2013 pren l’acord següent:

Manifestar públicament, davant de la iniciativa del Govern Balear de dedicar una partida pressupostària a la subvenció de llibres de text elaborats en una suposada modalitat lingüística anomenada «balear», que aquest centre no acceptarà cap llibre de text redactat seguint criteris acientífics (impropis, per tant, de l'àmbit acadèmic). D'altra banda, consideram que, en una època de retallades importants, aquests doblers s'haurien de destinar a pal·liar qualsevol de les moltes mancances amb què es troba el món educatiu.

Comissió de Coordinació Pedagògica de l'IES Joan Ramis i Ramis

Maó, 6 de juny de 2013

Veure en format document.