PROVES D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 2019

 Llistat provisional aptes i no aptes

 Llistat definitiu aptes i no aptes