HORARI I ATENCIÓ SECRETARIA

En conseqüència de l’establert a l’artícle 7 del RD 463/2020, que declara l’ESTAT D’ALARMA a tot el país, les persones no poden circular per als carrers excepte per fer unes determinades activitats. Per tant, NO hi haurà atenció al públic en la Secretaria d’aquest centre educatiu.

Malgrat això, es farà l’atenció de peticions via email al següent: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Proves d’Accés a Grau Mitjà

D’acord a la Disposició addicional tercera del RD 463/2020. Es suspenen els terminis administratius.

“ 1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.” Real Decreto 463/2020

Qualsevol consulta o dubte l’han de dirigir al següent email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.