AFECTACIONS AL FUNCIONAMENT DEL CENTRE PRODUÏDES PEL CORONAVIRUS

D’acord amb les indicacions rebudes per part de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca, us fem arribar les següents informacions:

1. Les activitats lectives presencials queden suspeses per un termini de 15 dies a partir de dilluns dia 16 de març. Les activitats lectives però, continuaran. Aquestes s'adaptaran perquè puguin fer-se a distància.

2. El professorat ha de decidir el mecanisme per mitjà del qual es faran arribar de manera continuada les tasques als alumnes: Moodle, correu del centre, classroom... I aquesta informació la faran arribar a les famílies.

3. Aquestes tasques seran distribuïdes de manera proporcionada per matèries (proporcionals a les hores lectives de la matèria). Emprarem el Gestib (calendari d’activitats) per indicar les activitats programades de manera setmanal, per tal que ens permeti tenir una visió global de les tasques, tant a l'equip directiu, als equips docents, a les famílies i als alumnes.

4. Es farà el seguiment de les tasques.

5. Es donarà feedback de les activitats. Es pot fer aquest retorn per Gestib (quadern del professor), Moodle, Classroom, correu electrònic, etc.

L’objectiu és mantenir el procés d’ensenyament aprenentatge adaptat a les circumstàncies.