Els sotasignants, professors de l’IES Joan Ramis i Ramis, reunits amb data 2 d’agost de 2013, volem manifestar:

1. El suport a la nostra directora i el reconeixement a la seva tasca continuada de compliment de la normativa vigent i la seva actitud oberta, democràtica i dialogant.

2. Que les preses de decisió en un centre escolar no corresponen de forma unilateral als òrgans de govern unipersonal, entre ells el del director o directora sinó que estan sotmeses als òrgans col·legiats i de coordinació  que estableix la legislació actual. Entre els primers, el claustre i el consell escolar, integrat per representats de tota la comunitat educativa (pares, mares, estudiants, professors, personal no docent i representants de l’Ajuntament).  El consell escolar és el màxim òrgan decisori del centre i responsable de l'aprovació i modificació dels projectes educatius i dels projectes lingüístics del centre.

3. Que el centre va elaborar un projecte TIL realista d’acord amb els recursos de què disposa i atenent als criteris pedagògics i curriculars del projecte educatiu del centre, que va tenir un informe favorable de la Comissió TIL de la Conselleria.

4. Que les mesures aplicades per la Conselleria d’Educació són absolutament injustificades i arbitràries i demostren un total desconeixement del funcionament i organització d’un centre educatiu. Per tot això, exigim la immediata rectificació de la Conselleria i la restitució del seu càrrec als directors expedientats.