Títol que s'obté

 • Tècnic superior en desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

 

Accés al CFGS:

 • Títol de batxillerat, tècnic superior en un altre cicle formatiu de grau superior o titulació universitària.
 • Qualsevol títol de Grau Mitjà.
 • Altres vies d'accés: prova d'accés per cicles formatius de grau superior, prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

Durada del cicle

2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics:

 • 1.600 hores de formació a l’institut.
 • 400 hores de Formació en Centres de Treball.

Mòduls

Primer curs

 • Sistemes Informàtics (5h)
 • Programació (7h)
 • Entorns de desenvolupament (3h)
 • Llenguatges de marques (4h)
 • Bases de dades (5h) + 3h en anglès
 • Formació i orientació laboral (3h)

Segon curs

 • Veure fulletó
 • Empresa i iniciativa emprenedora (3h)
 • Formació en centres de treball (400h, 3r trimestre)
 • Projecte empresarial (50h, 3r trimestre)

 Horaris

 • L'horari de les classes és de 15.30h a 21.30h. 

 

Calendari d'activitats

 

Sistema d'avaluacions a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior

1r curs:

 • Hi ha 2 avaluacions parcials: desembre i març.
 • Una única avaluació final ordinària: juny.
 • No hi ha setembre, llevat per aquells alumnes que tinguin mòduls pendents que no superin la càrrega horària de 330h (33% aproximadament).

2n curs:

 • Hi ha una avaluació parcial:  desembre.
 • La primera avaluació final ordinària: març.
 • La segona avaluació final ordinària: juny (només FCT).
 • La primera avaluació final extraordinària: juny (només per a notes).  
 • Els que no han fet les FCT o no les han acabades s'hauran de matricular el curs següent per fer les FCT a partir del setembre.
 • Els que no aprovin el projecte per juny, podran demanar una segona convocatòria per a setembre, sense haver-se de tornar a matricular.