see below for a English description for foreign students

Títol que s'obté

 • Tècnic superior en desenvolupament d'aplicacions web

 

Competències professionals

 • Desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l'accés a les dades de forma segura i complint amb els criteris d'accessibilitat, usabilitat i qualitat exigits en els estàndards establerts

Accés al CFGS desenvolupament d'aplicacions web:

 • Títol de batxillerat, tècnic superior en un altre cicle formatiu de grau superior o titulació universitària.
 • Qualsevol títol de Grau Mitjà.
 • Altres vies d'accés: prova d'accés per cicles formatius de grau superior, prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

Durada del cicle

2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics:

 • 1.600 hores de formació a l’institut.
 • 400 hores de Formació en Centres de Treball.

Mòduls

Primer curs

 • Sistemes Informàtics (5h)
 • Programació (7h)
 • Entorns de desenvolupament (3h)
 • Llenguatges de marques (4h)
 • Bases de dades (5h) + 3h en anglès
 • Formació i orientació laboral (3h)

Segon curs

 • Desenvolupament web en entorn client (6h)
 • Desenvolupament web en entorn servidor (10h, totes en anglès)
 • Empresa i iniciativa emprenedora (3h)
 • Desplegament d'aplicacions web (5h)
 • Disseny d'inferfícies web (6h)
 • Formació en centres de treball (400h, 3r trimestre)
 • Projecte empresarial (50h, 3r trimestre)

 Horaris

 • L'horari de les classes és de 15.30h a 21.30h. 

 

Calendari d'activitats

 

Sistema d'avaluacions a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior

1r curs:

 • Hi ha 2 avaluacions parcials: desembre i març.
 • Una única avaluació final ordinària: juny.
 • No hi ha setembre, llevat per aquells alumnes que tinguin mòduls pendents que no superin la càrrega horària de 330h (33% aproximadament).

2n curs:

 • Hi ha una avaluació parcial:  desembre.
 • La primera avaluació final ordinària: març.
 • La segona avaluació final ordinària: juny (només FCT).
 • La primera avaluació final extraordinària: juny (només per a notes).  
 • Els que no han fet les FCT o no les han acabades s'hauran de matricular el curs següent per fer les FCT a partir del setembre.
 • Els que no aprovin el projecte per juny, podran demanar una segona convocatòria per a setembre, sense haver-se de tornar a matricular.

 

Information for foreign students:

A) You can find a description of the studies we offer here:

http://ramisinternational.blogspot.com.es/2013/05/explaining-our-ects-system-for-our.html

 

Nevertheless, for foreign students we can only offer an ICT traineeships in our local companies. More information here:

http://ramisinternational.blogspot.com.es/2011/05/ies-joan-ramis-i-ramis-receiving.html

 

B) Language policy:

Our studies ICT studies in Web site development are taught in Catalan, except one subject in the second course that is done in English. For the traineeships, we can offer to foreign students companies where they can do their work in English. Also other companies can accept foreign students speaking Spanish or Catalan. More info about companies here:

http://ramisinternational.blogspot.com.es/2013/05/information-to-foreign-students-willing_17.html

 

Besides, when receiving incoming students they get help and language assistance by:

 • Our coordinator and traineeships tutors.
 • Their job placement tutor.
 • We offer him/her a room at a volunteer student's place, so he can practice the language in a day to day basis.
 • The student has a mentor fellow students with experience at the same or similar company

 

C) Traineeships organisation

For incoming mobile participants, we can provide full information of their stage by the assigned host tutor. Our mobility coordinator would be directly involved in traineeships arrangements and assign a company tutor with a foreign language knowledge (except if the foreign students speaks Spanish or Catalan)

We can only arrange ICT traineeships to foreign students but we can provide information about other specialities.

For any question, please contact Enrique Vizcaíno This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.