PROVES D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Període d’inscripció del: 3 al 17 de març 2022

Dates de les proves: 11 i 12 de maig de 2022

La documentació d'inscripció, es pot enviar per email al centre, junt amb la documentació correspongui, en tots els casos, excepte en el cas de sol·licitar estar exempts d’alguna part o matèria de la prova, atès que s’ha de presentar l’original i una còpia de cada document perquè el centre receptor la compulsi. En aquest cas ha d'anar a la Secretaria  del centre en horari de matins de 08'30 a 14'00 hores.

Tríptic Informatiu de l’estructura de la prova: Enllaç

Enllaç a Models d'exàmens anteriors: http://www.caib.es/sites/fp/ca/models_dexamens_de_la_prova_dacces_a_cfgm/

 

DOCUMENTACIÓ:

- Sol·licitud: (A totes les pàgines s’ha d’emplenar el nom i signar, encara que no es marqui cap opció)

Català / Castellà

- Declaració responsable:

Català / Castellà

- Enllaç de pagament de taxes: Informació del pagament

Sense descomptes: Enllaç

Amb reducció taxa: Enllaç (Bonificació del 50%: membres de família monoparental de categoria general.)

Exempt de pagament, per alguns dels següents motius, dels quals s’ha d’adjuntar la documentació acreditativa.

 

La documentació a aportar al centre de l’exempció del pagament la poden consultar en el següent document i a l’Annex 1 de la sol·licitud d’inscripció i a l’article sisè de la Resolució que convoca les proves.

Per a més informació accediu a la Web de la Direcció General de Formació Professional: Enllaç

 

Email del centre: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.