Descargar en castellano

FINALITATS

A l’eina Gestib 2.0 els pares/mares/tutors podran accedir per:

1. Veure la informació acadèmica trimestralment (butlletins de notes).

2. Accedir a informació tipus llibres de text, horari general del centre, faltes d’assistència, …

3. Justificar les faltes d'assistència dels seus fills mitjançant aquesta eina.

COM ACCEDIR

Per accedir a la pàgina web del GESTIB 2.0, necessitarem un usuari i una contrasenya. https://www3.caib.es/xestib/ on s'accedirà per l'opció Alumnat/Famílies

En general l’usuari gestib consisteix en una e seguida pel DNI amb lletra de la persona.

NOU USUARI GESTIB

Les famílies que no hagin tingut mai usuari de GESTIB han de demanar cita prèvia a Secretaria, per tal de poder venir en persona, amb el DNI, i omplir la sol·licitud de creació de compte d'usuari. L’usuari és en general.


CONTRASENYA

En cas que la contrasenya hagi caducat o s'hagi oblidat es pot fer servir l'opció “He oblidat la contrasenya” que hi ha a la mateixa pantalla d'accés al Gestib.

En aquest moment s'obrirà una pantalla en la qual es demana emplenar uns camps relatius a les dades de la persona per poder confirmar que és un usuari de l'aplicació.

Formulari_dades_usuari.png

Per acabar s'ha de pitjar el botó Envia. Fet això es posa en marxa un procés per generar la nova contrasenya, que un cop acabat, envia a l'usuari la nova contrasenya, via sms, al telèfon mòbil que hagi indicat a la pantalla anterior. La nova contrasenya rebuda, que és provisional per raons de seguretat, s'ha de canviar abans de 24 hores.

EI període de vigència de la contrasenya és d'un any a comptar a partir del dia que es fa un canvi de contrasenya o un reinici.

És important tenir totes les dades ben actualitzades a la fitxa dels pares del centre, en especial el número de telèfon, ja que, en cas contrari, en el moment de sol·licitar una nova contrasenya, aquesta no es podrà generar automàticament. En aquest cas cal comunicar els canvis la secretaria de l’escola.

USUARI BLOQUEJAT   

Si s'han fet diferents intents d'accés al GestIB sense èxit això farà que l'usuari quedi bloquejat. Per resoldre aquesta incidència es recomana sol·licitar una nova contrasenya. Per això s'han de seguir les passes indicades en el punt anterior.